Καθορισμός τμημάτων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων Αττικής   Στις δύο εγκυκλίους που επισυνάπτονται καθορίζονται, για το επόμενο σχολικό έτος 2023-2024, τα τμήματα της Α΄τάξης Γυμνασίου για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία Αττικής, καθώς και οι ημερομηνίες επιλογής των μαθητών/τριών σε αυτά.

Καθορισμός τμημάτων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων Αττικής