Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας


Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας ενέκρινε του "Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας" του σχολείου μας, ο οποίος επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας.
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Δείτε τα σχετικά αρχεία


Εσωτερικός Σχολικός Κανονισμός